Samochód

Samochód

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie AutoCasco, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

UBEZPIECZENIE OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje właścicieli pojazdów mechanicznych (samochodów, motorów, ciągników rolniczych, a także przyczep). Ubezpieczenie to chroni nas wówczas, gdy wyrządzimy, w związku z ruchem pojazdu, szkodę osobom trzecim. W sytuacji zaistnienia szkody z naszej winy, odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania ponosi zakład ubezpieczeń, z którym zawarliśmy polisę.

Polisę zazwyczaj zawieramy na okres 12 miesięcy. Należy pamiętać o obowiązku ciągłości ubezpieczenia OC,  gdyż za brak takiego ubezpieczenia przewidziane są kary. Poniższa tabela prezentuje wysokość tych kar, przy czym wysokość kary uzależniona jest od okresu braku ochrony ubezpieczeniowej i tak:

- do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,

- od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,

- ponad 14 dni – 100 % pełnej opłaty karnej.

 

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2018 r.

Gradacja opłaty

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy

pozostałe pojazdy

100%

4 200 zł

6 300 zł

700 zł

50%

2 100 zł

3 150 zł

350 zł

20%

840 zł

1 260 zł

140 zł

 

Umowę ubezpieczenia OC można rozwiązać w sytuacjach opisanych przez ustawę tj. kasację bądź wyrejestrowanie pojazdu, a także na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że wypowiemy umowę na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczeniowego. Jeśli opłaciliśmy polisę na dany rok i jej nie wypowiedzieliśmy, to zakład ubezpieczeń (pod warunkiem, że danemu zakładowi nie cofnięto pozwolenia na działalność ubezpieczeniową i nie ogłosił upadłości) wznowi ją zgodnie z obowiązkiem zapisanym w ustawie. Chroni to nas wówczas przed karami przewidzianymi w powyższej tabelce, w sytuacji gdy zapomnimy zawrzeć nową polisę.

Gdy dojdzie do zdarzenia drogowego możemy sprawdzić, czy dane auto ma ważną polisę. Możemy to zrobić na stronie UFG wpisując dane pojazdu.

 

UBEZPIECZENIE AC

Ubezpieczenie AutoCasco jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych  wraz z wyposażeniem pokrywające koszty naprawy szkód powstałych w związku ze zdarzeniami losowymi. Każdy zakład ubezpieczeń oferuje inny zakres ubezpieczenia autocasco, dlatego przy wyborze najlepszej oferty ważnych jest wiele aspektów. Najważniejszy jest zakres ubezpieczenia. Powinien obejmować odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zderzenia z innymi pojazdami, szkody spowodowane przez inne czynniki np. grad oraz kradzież pojazdu lub części wyposażenia. Najszerszym zakresem jaki jest oferowany jest ochrona All Risk, która obejmuje wszystkie zdarzenia, oprócz tych wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jest to związane z wyższą składką za ubezpieczenie, ale też gwarantuje najszerszą ochronę. Kolejną kwestią jest wysokość sumy ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Autocasco ważne jest poznanie wartości swojego samochodu, gdyż do tej wartości zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wycenia samochody za pomocą odpowiednich systemów. Zatem jeśli mamy jakieś niestandardowe dla modelu naszego auta, wówczas wartość ta może odbiegać w pewnym stopniu od stanu faktycznego. Warto więc zwrócić zawsze uwagę na wartość samochodu na polisie, aby była wystarczająca w chwili szkody całkowitej lub kradzieży, czy też nie była zawyżona, co wpłynie na zwiększenie składki za polisę. Ważną kwestią jest też sposób likwidacji szkody. W kwestii szkody częściowej istnieje możliwość realizacji naprawy sposób gotówkowy lub bezgotówkowy. W pierwszym ze sposobów otrzymujemy gotówkę i sami wybieramy miejsce i sposób naprawy. Sposób bezgotówkowy jest wygodniejszy, gdyż towarzystwo wskazuje nam warsztat, do którego wstawiamy uszkodzony samochód i odbieramy naprawiony, koszty usług rozliczane są pomiędzy ubezpieczycielem, a warsztatem samochodowym. Kolejną kwestią jest jakość części samochodowych wykorzystywanych do naprawy naszego pojazdu. Warto zwrócić uwagę czy są to części oryginalne, czy też zamienniki. Należy jednak pamiętać, że możliwość wyboru części oryginalnych jest droższa i uzależniona od wieku naszego pojazdu. Przy zawarciu ubezpieczenia powinno się też zwrócić uwagę na kwestię redukcyjności sumy ubezpieczenia. Podczas zawierania umowy ubezpieczenia, jak już zostało wspomniane zostaje ustalona suma ubezpieczenia, czyli suma do wysokości której towarzystwo ponosi odpowiedzialność. W przypadku szkody i wypłaty odszkodowania suma ta najczęściej jest pomniejszana, więc może się okazać, że przy drugiej lub trzeciej szkodzie suma ubezpieczenia jest mniejsza niż sumę, jaką należy zapłacić naprawiającemu samochód. Kwestią, nad którą warto poświęcić chwilę jest franszczyza integralna i udział własny. Jeśli w polisie zostanie ustalona franszczyza integralna na poziomie 500 zł, to za szkody do 500 zł nie dostaniemy odszkodowania. Natomiast udział własny oznacza, że każde wypłacane odszkodowanie będzie pomniejszane o wysokość udziału własnego. Zarówno franszczyza integralna i udział własny wydają się opcjami niekorzystnymi, jednak mają one jeden pozytywny aspekt, obniżają wysokość składki za polisę Autocasco.

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Obejmuje w szczególności trwały uszczerbek na zdrowiu kierowcy, jak i pasażerów w liczbie zgodnie z tą podaną w dowodzie rejestracyjnym samochodu, powstały w związku z ruchem pojazdu, ale także przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, podczas przebywania w samochodzie, podczas zatrzymania się pojazdu, ale także podczas naprawy pojazdy na trasie czy załadunku i rozładunku bagażnika, czy przyczepki.

 

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAGUS Sp. z o.o. z siedzibą w (35-025) Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 12, w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, kredytowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest MAGUS Sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: rodo@magus24.pl lub dzwoniąc na nr. tel. +48 22  35 000 13.

Zostaw nam swój numer

Zobacz także

Zainteresowany? Podaj nam swój numer. Oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAGUS Sp. z o.o. z siedzibą w (35-025) Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 12, w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, kredytowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest MAGUS Sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: rodo@magus24.pl lub dzwoniąc na nr. tel. +48 22  35 000 13.

Magus24